Колекция оръжия

Музеят разполага с интереснa колекция от огнестрелно и хладно оръжие,  които в по-голямата си част спадат към типове характерни за Юго- и Североизточна Европа, Мала Азия, Северна Африка.

Втората половина на XVIIIв. поставя началото на един период на чести Руско-турски войни, продължили до Българското освобождение. Североизточните български земи стават свидетел на десетки разиграли се сражения между двете империи, които оставят след себе си различно снаряжение както по бойните полета, така и у местното население.

Същевременно, със засилването на западноевропейското влияние в пределите на Османската империя през XIXв., все по-голямо разпространение започва да придобива модерното фабрично огнестрелно оръжие от Европа и САЩ.

Колекция „Оръжие“ се дели на две основни групи:

1)      Огнестрелно – тя е съставена почти изцяло от леко оръжие:

А) Пушки - Дулнозарядни кремъчно-искрови пушки с архаичен затвор тип „Микалет“; „Шишане“, „Шаспо“, „Крнка“, „Бойлия“, „Кремъклия“.

Б) Пистолети – кремъчно-ударни, перкусионни,  пистолети-барабанлии и такива с модерен френски механизъм.

В експозицията на музея са изложени някои от по-атрактивните предмети

2)      Хладно – най-голямо участие има класическият за Ориента  „ятаган“ със своите разновидности. Освен това са изложени и пехотински и кавалерийски саби, казашки шашки, палажи, ножове, ками и пр.

3)      Сабя с револвер на Хаджи Димитър. Белгийската фирма “Хенри Гусенс  и синове” е сочена като създател на този вид оръжие, предвидено за използване основно в кавалерията. Револверът е 9 мм, шест барабанен, тип „Лафоше”.  На лявата страна на горния напречник, придържащ револвера към сабята е маркиран надпис „H.G. & F.”, а на дясната - фабричният номер 345. Предполага се, че сабята е предадена в Музея от наследници на Бойка Асенова, сестра на Х. Димитър, живяла във Варна след Освобождението.

Гореизброените оръжия са основна част от експозицията представяща Руско-турските войни, засегнали Варна и североизточните български земи: 1768-1774 г., 1787-1791 г., 1828-1829 г., 1853-1856 г., 1877-1878 г.